Pravidla pro influencery při spolupráci v marketingových a reklamních kampaních

 

Pravidla jsou platná od 1.1.2020

 

Zadavatel:

Elite Bloggers s.r.o.
Pod Ořechovkou 824/33
Střešovice
162 00, Praha 6
IČO: 04192532

email: kontakt@elitebloggers.cz
(dále jen “Elite Bloggers”)

 

Influencer: 

Uživatel internetu využívající svého vlivu, který se podílí na komunikační aktivitě zadavatele za peněžní nebo nepeněžní plnění.

(dále jen “Influencer”)

 

Přijetím objednávky od Elite Bloggers souhlasí Influencer s následujícími pravidly:


 

      Podmínky uzavření spolupráce

 

 1. Přijetím objednávky se rozumí jakákoliv akceptace objednávky od Elite Bloggers prostřednictvím e-mailu s přiloženými detaily spolupráce vždy, když to bude vhodné. Email bude obsahovat informace o klientovi Elite Bloggers, promovaném produktu, službě, specifikaci poptávané činnosti a odměně za přijetí a realizaci objednávky.
   

 2. Činnostmi, na které se pravidla vztahují se rozumí tvoření nebo uveřejňování předem třetí stranou, byť i jen obecně, definovaného obsahu na webové stránce (blogu), sociálních sítích, jiných médiích či informačních systémech anebo veřejných akcích, a to za peněžní nebo nepeněžní plnění. Za třetí stranou obecně definovaný obsah je považován také obsah, u nějž třetí strana určila pouze jeho téma či zaměření.
   

 3. Influencer prohlašuje, že disponuje veškerými právy k webovým stránkám (blogům) a účtům na sociálních sítích, které používá v rámci realizace objednávky.
   

 4. Influencer ve vztahu k autorským dílům vzniklým při plnění závazku na základě objednávky poskytuje Elite Bloggers právo takto vzniklá autorská díla neomezeně upravovat a spojovat s jinými autorskými díly, rozmnožovat, rozšiřovat jejich originál či rozmnoženinu, pronajímat, půjčovat a vystavovat, stejně jako právo sdělovat autorské dílo veřejnosti (§ 12 – 23 autorského zákona). Influencer také poskytuje Elite Bloggers licenci tato práva neomezeně převést na třetí osobu (zejm. koncového klienta). Odměna za převod a výkon těchto práv je vždy zahrnuta v odměně podle bodů 10 a 11 těchto pravidel. 
   

 5. Influencer se zavazuje v rámci realizace objednávky aktivně spolupracovat se zástupci Elite Bloggers a jimi určenými třetími osobami tak, aby konečná podoba realizace objednávky odpovídala požadavkům a potřebám Elite Bloggers a třetí strany, pro níž je objednávka realizována. 
   

 6. Influencer při realizaci objednávky postupuje samostatně a realizaci je povinen provádět osobně.
   

 7. Influencer nemá právo postupovat práva a závazky vyplývajících nebo vzniknuvší z přijaté objednávky na jinou stranu bez písemného souhlasu Elite Bloggers. Jakékoli postoupení v rozporu s touto podmínkou je neplatné a neúčinné.


  Povinnosti Influencera
   

 8. Influencer je povinen
  a. v rámci své činnosti vystupovat profesionálně a chovat se slušně;
  b. vykonat činnosti uvedené v objednávce řádně a ve lhůtě uvedené v objednávce, na základě které Influencer nabídku akceptoval; 
  c. k realizaci objednávky připojit jasné označení komerční spolupráce využitím funkce označování placeného obsahu dané sociální sítě či platformy a dále podle          typu média vizuálně či slovně označením na začátek komerčního příspěvku nebo sdělení a samotnou realizaci objednávky uveřejnit vždy mezi 8 hodinou ranní a      22 hodinou večerní v den publikování;
  d. se zdržet přímé i nepřímé spolupráce s osobami či výkonu jakékoli činnosti podle této přijaté objednávky pro osoby, které byly třetí stranou (koncovým klientem)        závazku mezi Elite Bloggers a Influencerem, s výjimkou závazků založených na základě objednávky, a to po celou dobu trvání závazku vyplývajícím z                        objednávky a dále po dobu  6 měsíců po jeho ukončení, ledaže bude dohodnuto jinak; 
  e. v pracovní den, který nejblíže následuje realizaci objednávky zveřejněním příspěvku, být kontaktní na telefonu či e-mailu v době od 9:00 do 17:00 a obratem              reagovat na požadavky Elite Bloggers nebo třetí strany, pro níž je objednávka realizována;
  f. nikdy nesmazat jakékoliv plnění týkající se publikování jakéhokoliv typu příspěvku na webové stránce, sociálních sítích, internetových médiích a dalších                     platformách  vzniklé při realizaci objednávky, ledaže bude dohodnuto jinak;
  g. dodat výkonové statistiky všech příspěvků a to formou printscreenu nejpozději do 5 dnů po publikování, ledaže bude dohodnuto jinak.


  Konkurence
   

 9. Influencer se zavazuje neposkytovat po dobu trvání plnění objednávky a dále po dobu 3 měsíců po jejím ukončení, plnění shodná nebo analogická s plněními uvedenými v objednávce – tj. zejména jakákoliv reklamní, marketingová či propagační plnění pro přímou konkurenci koncového klienta (dále jen „Konkurenti“). Influencer současně prohlašuje, že v uvedeném období nevstoupil ani nevstoupí do žádného ujednání s kterýmkoliv Konkurentem, které by mu ztížilo nebo znemožnilo realizaci některého plnění uvedeného v objednávce, popř. které by představovalo zřejmý konflikt zájmů.


  Odměna a platební podmínky
   

 10. Influencerovi náleží za řádné a včasné splnění jím akceptované objednávky od Elite Bloggers odměna ve výši uvedené v příslušné objednávce
   

 11. Odměna bude Influencerovi uhrazena na základě faktury vystavené Influencerem vždy do 3. dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž náleží Influencerovi odměna. Splatnost odměny činí 21 dnů.


  Smluvní pokuta a odpovědnost
   

 12. Pro případ porušení některé povinnosti stanovené bodem 8 písm. c) anebo f) anebo g) těchto pravidel Influencerem se sjednává pokuta ve výši 40% z částky, která odpovídá výši odměny Influencera uvedené v objednávce vztahujícím se k závazku, při jehož realizaci došlo k porušení povinnosti Influencerem. Touto pokutou není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Elite Bloggers z porušení povinnosti, ke které se pokuta vztahuje.
   

 13. Pro případ porušení povinnosti vykonat činnosti uvedené v těchto pravidlech ve lhůtě uvedené v objednávkovém listě Influencerem, která je stanovena bodem 8 odst. 2 písm. b) anebo e) těchto pravidel, se sjednává pokuta ve výši 10% z částky, která odpovídá výši odměny Influencera uvedené v objednávce vztahujícím se k závazku, při jehož realizaci došlo k porušení povinnosti Influencerem. Touto pokutou není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Elite Bloggers z porušení povinnosti, ke které se pokuta vztahuje.
   

 14. Pro případ porušení některé povinnosti stanovené bodem 8 písm. d) a bodem 9 těchto pravidel, se sjednává pokuta ve výši 100.000,- Kč. Touto pokutou není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Elite Bloggers z porušení povinnosti, ke které se pokuta vztahuje.
   

 15. Pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené bodem 18 této těchto pravidel, se sjednává pokuta ve výši 100.000,- Kč. Touto pokutou není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Elite Bloggers z porušení povinnosti, ke které se pokuta vztahuje.
   

 16. Influencer odpovídá Elite Bloggers za újmu, která Elite Bloggers vznikne v souvislosti s porušením povinností Influencera, zejm. pokud Influencer nerealizuje jím řádně přijatou objednávku.
   

 17. Způsob realizace objednávky je plně v dispozici Influencera, nedohodnou-li se strany jinak. Elite Bloggers neodpovídá za újmu způsobenou Influencerem při realizaci objednávky, třetím osobám.


  Dohoda o mlčenlivosti
   

 18. Influencer je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s realizací objednávky.